کتاب قدم زدن

اثر توماس برنهارد از انتشارات روزنه - مترجم: شهروز رشید-داستان فلسفی

توماس برنهارد، نویسنده‌ی اتریشی، در داستان «قدم زدن» علت و سبب بروز دیوانگی کارر و نیز اندیشه به هستی و تفکر را موضوع خود قرار داده است. درونمایه‌ی بیمار روانی، جنون، که در این‌جا چونان نتیجه‌ی اندیشیدن به جهان و تفکر به نمایش گذاشته می شود از همان رمان نخستین‌اش، "زمهریر" در آثار برنهارد نقش برجسته دارد؛


خرید کتاب قدم زدن
جستجوی کتاب قدم زدن در گودریدز

معرفی کتاب قدم زدن از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب قدم زدن


 کتاب رساله دلاور اشراق
 کتاب من زندگی هستم
 کتاب من مرگ هستم
 کتاب کمان گیر
 کتاب زی طلبگی
 کتاب شطرنج با ماشین قیامت