کتاب غریزه جنسی و سرکوبی آن در جوامع ابتدایی

اثر برانیسلاو مالینوفسکی از انتشارات نشر ثالث - مترجم: محسن ثلاثی-داستان فلسفی

کتاب غریزه جنسی و سرکوبی آن در جوامع ابتدایی حاصل یک تحقیق و کار میدانی است که در جامعه تروبریاند گینه نو واقع در اقیانوس آرام به وسیله مالینفسکی انجام میشود. این کتاب در واقع بنوعی مقایسه دو جامعه مادر تبار (در جزایر مذکور) و پدر تبار (جامعه اروپا و امریکا) و نیز مقایسه تفاوتهای طبقات مختلف جوامع کنونی با هم و با جوامع ابتداییاست. همچنین در این کتاب به وضوح ارتباط علومی همچون روانشناسی ٬ روانکاوی ٬ انسان شناسی و جامعه شناسی مورد بررسی قرار میگیرد...


خرید کتاب غریزه جنسی و سرکوبی آن در جوامع ابتدایی
جستجوی کتاب غریزه جنسی و سرکوبی آن در جوامع ابتدایی در گودریدز

معرفی کتاب غریزه جنسی و سرکوبی آن در جوامع ابتدایی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب غریزه جنسی و سرکوبی آن در جوامع ابتدایی


 کتاب ملت عشق
 کتاب گرگ بیابان
 کتاب کیفر آتش (برج بابل)
 کتاب شاهزاده خانم بابل
 کتاب جنایت و مکافات
 کتاب در بهشت پنج نفر منتظر شما هستند